ಕಚ Archives | News Mirchi

Tag Archives: ಕಚ

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 53 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ದೇವಯಾನಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ, “ಅಪ್ಪಾ ನಾನು ಬಾಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮಂತಹ ಧರ್ಮಾತ್ಮರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಅಂತರವೇನೆಂಬುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಮತ್ತು ನಿಂದನೆಯನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿರುವ ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 49 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅವರ ಜಠರದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಕಲಿತು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಿಷಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಚನು ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅವಸಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಚನು ತಾನು ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 48 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಹೀಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಕಚನನ್ನ ದೇವಯಾನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆತನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾನವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾನವರು ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 47 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾಲಿಸಿದ ಕಚ ನೇರವಾಗಿ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಬಳಿ ಬಂದು, “ಪೂಜ್ಯರೇ ನಾನು ಅಂಗೀರಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪೌತ್ರನೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪುತ್ರನೂ ಆಗಿರುವೆನು. ಕಚ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ತಾವು ...

Read More »
error: Content is protected !!