ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ – News Mirchi

Tag Archives: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ

ರದ್ದಾದ ರು. 500, 1000 ನೋಟುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡಲಿವೆ. ನೋಟು ರದ್ದುಗೊಂಡ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ...

Read More »