ಸರ್ಪ Archives | News Mirchi

Tag Archives: ಸರ್ಪ

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 44 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ವಿರೂಪೋ ಯಾವದಾದರ್ಶೇ ನಾತ್ಮನಃ ಪಶ್ಯತೇ ಮುಖಮ್ | ಮನ್ಯತೇ ತಾವದಾತ್ಮ ನಮನ್ಯೇಭ್ಯೋ ರೂಪವತ್ತರಮ್ || ಯದಾ ಸ್ವಮುಖಮಾದರ್ಶೇ ವಿಕೃತಂ ಸೋ ಭಿವೀಕ್ಷತೇ | ತಾದಾಂತರಂ ವಿಜಾನೀತೇ ಆತ್ಮಾನಂ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 30

​ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಉತ್ತಂಕನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು. ಸರ್ಪಗಳ ಜನನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು. ಗರುಡ ಮತ್ತು ಅರುಣನ ಜನನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು . ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 29

​ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜ ಸತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪುತ್ರ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಮುತ್ತಾತ ಧರ್ಮಜನಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 28

ಮಂತ್ರಜ್ಞನಾದ ಕಾಶ್ಯಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ರಾಜನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ತಕ್ಷಕನು ನೋಡಿದನು. ಕಾಶ್ಯಪನ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆತ ರಾಜನ ಜೀವ ಉಳಿಸಬಲ್ಲನೇನೋ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ತಕ್ಷಕನಿಗುಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಆತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 26

[ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ : ಸರ್ಪಯಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಸ್ತೀಕ ಎಂಬ ಮಹಾವಿಪ್ರನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಜರತ್ಕಾರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೂ ಜರತ್ಕಾರು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಜರಾ’ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಯ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದ; ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 25

ಹೀಗೆ ವಾಸುಕಿಯು ತನ್ನ ಅನುಜರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಯ ತೋಚದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಏಲಾಪತ್ರನೆಂಬ ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಬಂದು “ಅಣ್ಣಾ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 9

ನಾಗಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿದ ಉತ್ತಂಕನು ಸ್ತ್ರೋತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲವು ನಾಗರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸತೊಡಗಿದನು. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಮಹಾಪುರುಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ “ನಿನ್ನ ಸ್ತ್ರೋತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿತನಾದೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಕೇಳು” ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 8

ಉತ್ತಂಕನು ಪೌಷ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಬಳಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.. “ರಾಜ ನಾನಿಂದು ಒಬ್ಬ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗುರುಮಾತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮಡದಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ...

Read More »
error: Content is protected !!