Tag Archives: mahabharatha

ಕೊನೆಗೂ ಪಾಂಡವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆನ್ನಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ

ಮೀರತ್: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಮೀರತ್ ಬಳಿ ಪಾಂಡವರು ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಗೃಹ ಇದೆ ಎಂಬ ವಾದಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪುರಾತತ್ವ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 69 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಯಯಾತಿ : ನ ಗ್ರಾಮ್ಯಮುಪಯುಜ್ಜೀತ ಯ ಅರಣ್ಯೋ ಮುನಿರ್ಭವೇತ್ | ತಥಾಸ್ಯ ವಸತೋರಣ್ಯೇ ಗ್ರಾಮೋ ಭವತಿ ಪೃಷ್ಠತಃ || ಅಷ್ಟಕ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 67 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಯಯಾತಿ : ಚತ್ವಾರಿ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಭಯಂಕರಾಣಿ ಭಯಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತ್ಯಯಥಾಕೃತಾನಿ | ಮಾನಾಗ್ನಿಹೋತ್ರಮುತ ಮಾನಮೌನಂ ಮಾನೇನಾಧೀತಮುತ ಮಾನಯಜ್ಞಃ || ನಾಲ್ಕು ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ತೃವಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದವುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 65 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಅಷ್ಟಕ : ಯದೇನಸಸ್ತೇ ಪತತಸ್ತುದಂತಿ ಭೀಮಾ ಭೌಮಾ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಾಃ | ಕಥಂ ಭವಂತಿ ಕಥಮಾಭವಂತಿ ಕಥಂಭೂತಾ ಗರ್ಭಭೂತಾ ಭವಂತಿ || ಜೀವರು ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 64 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಯಯಾತಿ : ಇಮಂ ಭೌಮಂ ನರಕಂ ತೇ ಪತಂತಿ ಲಾಲಪ್ಯಮಾನಾ ನರದೇವ ಸರ್ವೇ | ತೇ ಕಙ್ಕಗೋಮಾಯುಬಲಾಶನಾರ್ಥೇ ಕ್ಷೀಣಾ ವಿವೃದ್ಧಿಂ ಬಹುದಾ ವ್ರಜಂತಿ || ನರದೇವನೇ ಅಹಂಭಾವವಿರುವವರೆಗೆ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 62 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಅಷ್ಟಕನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿಳಿದ ಯಯಾತಿ, “ಯಯಾತಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಾನು ರಾಜರ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ನಹುಷನ ಮಗ. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಪೂರುವಿನ ಕೈಗಿತ್ತು, ತಪಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೇರಿದ್ದೆ. ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 61 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ವಾಕ್ಸಾಯಕಾ ವದನಾನ್ನಿಷ್ಪತಂತಿ ಯೈರಾಹತಃ ಶೋಚತಿ ರಾತ್ರ್ಯಹಾನಿ | ಪರಸ್ಯ ನಾಮರ್ಮಸು ತೇ ಪತಂತಿ ತಾನ್ಪಂಡಿತೋ ನಾವಸೃಜೇತ್ಪರೇಷು || ಶಸ್ತ್ರಧಾರೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ನಿಂದಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 60 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ಮಗನಾದ ಪೂರುವಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಯಯಾತಿಯು ಕಾಡಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಹೋಮಹವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನನ್ನ ಸಂಪ್ರೀತಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯಕವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸತೊಡಗುತ್ತಾನೆ.

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 59 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ತಂದೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಯೌವನವನ್ನು ಪಡೆದ ಪೂರುವು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಯಯಾತಿಯು ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿ.. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ...

Read More »